Đang tải... Vui lòng chờ...
Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index
Thông tin thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Kiến thức hồ sơ thầu

Thông tư 05/2012/TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Thông tư số 05/2012/TT-BKH được Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành ngày ngày 10 tháng 02 năm 2010 nhằm hướng dẫn Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Luật đấu thầu 2013, nghị định 63/2014/NĐ-CP và những điểm mới căn bản
Ngày 26/11/2013, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Luật được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 09/12/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Luật gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Các trường hợp được chỉ định thầu và việc áp dụng hạn mức trong chỉ định thầu theo điểm e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (NĐ63)

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Luật số: 38/2009/QH12
Luật số: 38/2009/QH12
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11.

MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU (Ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ)

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG

Luật đấu thầu 2005
Luật đấu thầu 2005
Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây: 1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, bao gồm: a) Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; b) Dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt;